29 Ιουνίου – 2 Ιουλίου 2020
4 ημέρες
29 Ιουνίου – 2 Ιουλίου 2020
4 ημέρες
1η ημέρα :: ΛΑΡΙΣΑ– ΛΑΥΡΙΙΟ — ΚΥΘΝΟΣ
Συγκέντρωση καιι αναχώρηση στιις 08..00 από το γραφείίο μας γιια Λαύριιο ,, απ’’ όπου θα πάρουμε το πλοίίο
γιια την Κύθνο,, τόπος γλυκός καιι ήρεμος,, ανάμεσα στη Τζιια καιι τη Σέριιφο.. Μας υποδέχεταιι ο όμορφος
κόλπος του φιιλόξενου Μέριιχα,, το βασιικό λιιμάνιι του νησιιού.. Συνεχίίζουμε γιια το ξενοδοχείίο μας που
βρίίσκεταιι στα Λουτρά – επίίνειιο της χώρας του νησιιού,, παραθεριιστιικό κέντρο με πολύ καλή υποδομή..
Τακτοποίίηση στο ξενοδοχείίο,, χρόνος ελεύθερος.. Διιαν//ση..
2η ημέρα :: ΚΥΘΝΟΣ
Πρωιινό καιι ξεκιινάμε γιια να γνωρίίσουμε το νησίί που μας φιιλοξενείί.. Στη χώρα–πρωτεύουσα του νησιιού με
την έντονη κυκλαδίίτιικη αρχιιτεκτονιική,, με τα καλντερίίμιια,, τα στεάδιια ((στοές)) τα πέτριινα σπίίτιια καιι τα
παράθυρα με τα γλυκά κυκλαδίίτιικα χρώματα,, θα περιιπλανηθούμε στα γραφιικά πλακόστρωτα δρομάκιια
της,, με τα καλόγουστα μαγαζάκιια,, θα θαυμάσουμε τον ναό του Αγίίου Σάββα με την υπέρθυρη επιιγραφή
του 1613,, το πολύ παλιιό μεγάλης ομορφιιάς καιι ιιδιιαίίτερης αρχιιτεκτονιικής καιι ιιστοριικής σημασίίας μοναστήριι
της Παναγίίας του Νίίκους όπου το Δεκαπενταύγουστο γίίνεταιι ένα από τα τρίία μεγάλα πανηγύριια του
νησιιού.. Θα πιιούμε τον καφέ μας καιι θα αιισθανθούμε ότιι βριισκόμαστε σε άλλες εποχές,, πιιο ανθρώπιινες
καιι τρυφερές.. Συνεχίίζοντας μας περιιμένουν τα κρυστάλλιινα νερά σε μιια από τιις πολλές παραλίίες του
νησιιού.. Θα κάνουμε το μπάνιιο μας,, γεύμα εξ ιιδίίων καιι επιιστροφή στο ξενοδοχείίο μας.. Διιαν//ση..
3η ημέρα :: ΚΥΘΝΟΣ
Πρωιινό.. Η 2η βασιική διιαδρομή του νησιιού θα ολοκληρώσειι τη γνωριιμίία μας μ’’ αυτό.. Το χωριιό των
Δρυόπων που οιι ντόπιιοιι το ονομάζουν Σύλλανα ή χωριιό ή απέναντιι γειιτονιιά του,, ο Γαλατάς είίναιι γεμάτος με πανέμορφες εκκλησιιές,, όπως η επιιβλητιική Αγίία Άννα καιι ο εξαιιρετιικός Άγιιος Μηνάς,, στον οποίίο
υπάρχειι ξυλόγλυπτο τέμπλο μεγάλης αξίίας καιι δεσποτιικός θρόνος σπάνιιας λαϊϊκής τέχνης.. Στη Δρυόπιιδα
θα επιισκεφτούμε το λαογραφιικό μουσείίο με φορεσιιές,, αντιικείίμενα καιι εργαλείία της αυθεντιικής ζωής των
κατοίίκων στα παλιιά χρόνιια καιι το μιικρό βυζαντιινό μουσείίο που στεγάζεταιι στην εκκλησίία του Αϊϊ Γιιωργή..
Συνεχίίζοντας φτάνουμε στην Παναγιιά της Κανάλας με το μοναδιικό πευκοδάσος του νησιιού όπου βρίίσκεταιι
η ομώνυμη εκκλησίία στην οποίία φυλάσσεταιι η θαυματουργή ειικόνα της Παναγίίας,, θαυμάσιιο δείίγμα
μεταβυζαντιινής τέχνης.. Συνεχίίζοντας προς νότο θα φτάσουμε στον όρμο του Αγ.. Δημητρίίου στο νοτιιότερο
άκρο του νησιιού.. Κατά μήκος της διιαδρομής δεξιιά καιι αριιστερά του δρόμου πλήθος μιικρών καιι μεγάλων
παραλιιών με ψιιλή άμμο καιι πεντακάθαρα νερά.. Μπάνιιο καιι γεύμα εξ ιιδίίων καιι επιιστροφή στο ξενοδοχείίο
μας.. Το βράδυ θα διιασκεδάσουμε προαιιρετιικά.. Διιαν//ση..
4η ημέρα :: ΚΥΘΝΟΣ – ΛΑΥΡΙΙΟ — ΛΑΡΙΣΑ
Πρωιινό.. Χρόνος ελεύθερος μέχριι την ώρα αναχώρησης του πλοίίου.. Επιιβιιβαζόμαστε στο πλοίίο γιια Λαύριιο..
Αποβίίβαση στο Λαύριιο καιι με διιάφορες στάσειις φτάνουμε στη Λάρισα το βράδυ..

Τιιμή συμμετοχής::

Hottell KYTHNOS BAY 3*  229€ πρωινό

ΠΕΡΙΙΛΑΜΒΑΝΕΙΙ ::  Τιις μεταφορές με πούλμαν του γραφείίου μας Τιις 3 διιανυκτερεύσειις σε
επιιλεγμένο ξενοδοχείίοΠρωιινό Τα ειισιιτήριια Λαύριιο — Κύθνο — Λαύριιο Τιις περιιηγήσειις που
αναφέρονταιι στο πρόγραμμα..  Συνοδό του γραφείίου μας..  Ασφάλειια αστιικής ευθύνης.. ΦΠΑ..

ΔΕΝ ΠΕΡΙΙΛΑΜΒΑΝΕΙΙ:: Ειισόδους μουσείίων καιι αρχαιιολογιικών χώρων,, επιιπλέον γεύματα,, ποτά,,
φιιλοδωρήματα καιι ότιι αναφέρεταιι ως προαιιρετιικό στο πρόγραμμα.. Φόρο Διιαμονής..

SHARE
  • Προορισμός:Κύθνος
  • ΤΙΜΗ :

    από 229.00

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ΚΥΘΝΟΣ”

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *